ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ / PRIVACY POLICY

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

PRIVACY POLICY

Ай Джи Софт ЕООД („Ай Джи Софт“) управлява www.igsoft.bg. С настоящото целим да ви запознаем с нашата политика за събиране, използване и разкриване на лични данни, които получаваме от посетителите на нашия уебсайт и такива препратени на него от уебсайтове на трети лица. Изполвайки сайта, Вие се съгласявате със събирането и използването на информация в съотвествие с тази политика за защита на личните данни.

IG Soft Ltd “IG Soft” operates www.igsoft.com. This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from Visitors of the Site and such referred to it via ad placements on third-party providers’ Sites. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Събиране и използване на непряко идентифициращи данни

Collection and Use of Non-Personally-Identifying Information

Като оператор на уебсайт Ай Джи Софт събира непряко идентифициращи данни, които се пердоставят от уеб браузъри и сървъри, като вид и версия на браузъра, препращаш сайт, страници на нашия уебсайт, които сте посетили, времето, прекарано на тези страници, както и дата и час на всяко посещение и други подобни.

As a Site operator, IG Soft collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers make available, such as the browser type and version, referring Site, the pages of our Site that you visit, the time spent on those pages the date and time of each Visitor request and other statistics.

Ние събираме непряко идентифициращи данни за да разбираме по-добре как посетителите използват нашия уебсайт и съответно, за да работим по неговото подобряване.

Our purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how Visitors use the Site and improve it accordingly.

Събиране и използване на пряко идентифициращи данни

Collection and Use of Personally-Identifying Information

Някои посетители взаимодействат с Ай Джи Софт по начини, които изискват от нас да събираме лична информация, която може да включва, но не се ограничава до, вашето име, имейл адрес или телефонен номер.

Certain Visitors interact with IG Soft in ways that require us to gather personally-identifying information which may include but is not limited to your name, email address, phone number.

Във всеки случай събираме такава информация само дотолкова, доколкото е необходимо да изпълним целта за взаимодействие с Ай Джи Софт, а именно да позволим на Ай Джи Софт да предоставя своите услуги, както и за следните цели:

In each case, we collect such information only insofar as is necessary to fulfill the purpose of interaction with IG Soft, namely to allow IG Soft to provide its services, as well as for the following purposes:

  • Онлайн реклами,предназначени за конкретни групи хора
  • Targeting online ads

Чрез взаимодействието с Ай Джи Софт,  чрез профилите, които поддържаме в социалните мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, google +), може да бъдете помолени да предоставите лична информация, като например след последването на реклама, която пренасочва посетителя към целева страница в Ай Джи Софт. Информацията, която предоставяте, при попълване на формуляр, ще бъде третирана по същия уважителен начин и със същата поверителност както тази, предоставена при използването на нашия сайт.

By interacting with IG Soft through the profiles we maintain in social media networks (Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing, google+) you may be asked to provide Personal Information on occasions such as following an ad, which redirects the Visitor to a landing page on IG Soft Website. The Information you provide by filling out a form will be treated in the same respectful manner and confidentiality as the one provided upon using our Site.

Ако сте предоставили личната си информация, Ай Джи Софт,  може от време на време да се свърже с вас с маркетингови или рекламни материали и друга информация, която ще ви информира за нови предложения, ще ви потърси обратна връзка или ще ви информира за компанията и нейните услуги.

If you have supplied your Personal Information, IG Soft may occasionally contact you with marketing or promotional materials and other information that will inform you about new offerings, solicit your feedback, or keep you up to date with the company and its services.

  • Решения за аналализиране на поведението на потребителите
  • Analytics

Тези услуги позволяват на Ай Джи Софт да събира обобщени статистически данни и може да се използват за проследяване на поведението на посетителите. Освен това може да използваме услуги за анализ и проследяване, предоставяни от трети лица, като например Google Analytics, които събират, наблюдават и анализират уеб трафика, както и услуги за ремаркетинг за рекламни цели, предоставяни от Facebook, Twitter, LinkedIn и Google AdWords.

These services enable IG Soft to collect aggregated statistics and can be used to keep track of Visitor behavior. In addition, we may use third party analytics or tracking services such as Google Analytics that collect, monitor and analyze web traffic, as well as remarketing services for advertising purposes provided by Facebook, Twitter, LinkedIn, and Google AdWords.

  • Връзка с поситителите
  • Contacting the Visitor

Попълвайки който и да е формуляр за контакт със своята информация, посетителят упълномощава Ай Джи Софт да използва тези данни, за да отговори на заявки за информация, оферти или всякакъв друг вид запитвания, както е посочено в заглавието на формуляра.

By filling in any contact form with their Information, the Visitor authorizes IG Soft to use these details to reply to requests for information, quotes or any other kind of request as indicated by the form’s header.

Защита на пряко идентифициращи данни

Protection of Certain Personally-Identifying Information

Ай Джи Софт разкрива потенциално идентифицираща лична информация само на тези нейни служители, които (i) трябва да знаят тази информация, за да я обработят или да предоставят услуги, достъпни на сайта на Ай Джи Софт, и (ii) които се съгласиха да не я разкриват на други хора. Те могат да бъдат достъпни за определени лица, които отговарят за работата на сайта (администрация, продажби, маркетинг, правна, системна администрация).

IG Soft discloses potentially personally-identifying information only to those of its employees that (i) need to know that information in order to process it or to provide services available at IG Soft’s Site, and (ii) that have agreed not to disclose it to others. These may be accessible to certain persons in charge, involved with the operation of the Site (administration, sales, marketing, legal, system administration).

Ай Джи Софт няма да отдаде или продаде потенциално пряко идентифицираща и пряко идентифицираща информация на никого. Освен това, както е описано по-горе, можем да разкрием потенциално пряко идентифицираща информация само в отговор на призовка, съдебно разпореждане или друго правителствено искане или когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на имуществото или правата на Ай Джи Софт, трети лица или широката общественост. Посетителят декларира, че е наясно, че може да ни се наложи да разкрием лична информация при поискване от страна на публичните органи.

IG Soft will not rent or sell potentially personally-identifying and personally-identifying information to anyone. Other than to its employees, as described above, we may disclose potentially personally-identifying information only in response to a subpoena, court order or other governmental request, or when we believe in good faith that disclosure is necessary to protect the property or rights of IG Soft, third parties or the public at large. The Visitor declares to be aware that we may be required to reveal Personal Information upon request of public authorities.

Методи на обработка

Methods of processing

Обработката на информацията за посетителите се извършва по подходящ начин и в съответствие с подходящите мерки за сигурност, за да се предотврати неоторизиран достъп, разкриване, промяна или неразрешено унищожаване на информацията.

The Visitor Information processing is performed in a proper manner and according to appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Information.

Промени в правилата за поверителност

Privacy Policy Changes

Политика за защита на личните данни влиза в сила от 25.05.2018 г. и ще остане в сила, освен във връзка с евентуални промени в нейните разпоредби в бъдеще, които ще влязат в сила незабавно след публикуването им на тази страница и по усмотрение на Ай Джи Софт. Насърчаваме посетителите често да проверяват тази страница, за да проследят всички промени в Политиката за защита на личните данни. По-нататъшното използване на този сайт след всяка промяна в тази Политиката за защита на личните данни ще представлява вашето потвърждение, че приемате такава промяна.

This Privacy Policy is effective as of 22 May 2018 and will remain in effect except with respect to any changes in its provisions in the future, which will be in effect immediately after being posted on this page and in IG Soft’s sole discretion. We encourage visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this Site after any change in this Privacy Policy will constitute your acknowledgment and acceptance of such change.

Дата на последната промяна: 21.05.2018 г.

Last Change Date: 22.05.2018

Свържете се с нас

Contact Us

Ако имате въпроси относно Политиката за защита на личните данни , моля свържете се с нас на [email protected].

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us at [email protected].

Посетителите имат право по всяко време да поискат подробности за произхода и точността на съхранената лична информация или да поискат допълването, анулирането, поправянето или преобразуването й в анонимен формат, както и да оспорят използването й по всякакви легитимни причини. Исканията трябва да бъдат изпратени на посочения по-горе имейл.

Visitors have the right, at any time, to request details about the origin and accuracy of their Personal Information stored, or to ask for it to be supplemented, cancelled, corrected or transformed into anonymous format as well as to oppose its treatment for any legitimate reasons. Requests should be sent at the contact information set out above.

Бул. Никола Вапцаров 25, София, България Телефони: +359 2 865 04 60, +359 2 865 05 90